Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi

Davutpaşa İskelesi Caddesi üzerindedir. 3. Selim’in kalfası Naz Perver Kadın tarafından 1792-1793 tarihinde yaptırılmıştır.

Ali Fakih Sıbyan Mektebi

Sümbül Efendi Mahallesi, Havacı Şinasi Sokak, 1308 ada, 7–8 parselde bulunmaktadır.

Sultan Abdülmecid Evi

Balat Mahallesi, 1913 ada, 119 parsel üzerinde bulunan yapı Sultan Selim Camisinin içinde yer almaktadır. Tek katlı olan yapı oldukça güzel bir Haliç manzarasına hakimdir. Kalem işleri ile bezeli tavanları da ayrıca dikkat çekmektedir.

Sümbül Sinan Tekkesi

Sümbül Sinan Tekkesi, Bizans Dönemine ait Hagios Andreas’ın Krisei Manastırı’nın II. Beyazıd Döneminde, 1486-90 arasında cami ve tekkeye dönüştürülmesi suretiyle kurulmuştur. Tasavvufun ve özellikle Halvetiliğin İstanbul’daki gelişiminde, ayrıca şehrin dini folklorunda çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Emir Buhari Tekkesi ve Haremlik-Selamlık Binası

Emir Buhari Tekkesi, Nakşibendi tarikatını İstanbul’a getiren ve “Emir Buhari” olarak anılan Buharalı Şeyh Ahmet Efendi (ö:1516) tarafından 1512-13 (H.918) yılında kurulmuştur. Şeyh Ahmed Efendi’nin gömülü olduğu Unkapanındaki Emir Ahmed Buhari Tekkesi’nden sonra İstanbul’da faaliyete geçen ikinci Nakşibendi tekkesi Emir Buhari Tekkesi olmuştur.

Sultanahmet Medresesi

Medrese 1924 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş, 1935 yılında onarılmış ve avlusu camlı bir çatı ile örtülmüştür. Günümüzde Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü’nün deposu olarak kullanılmaktadır.

Şeker Han

İslambol Caddesi ile Malta Çarşısı Sokağı’nın kesiştiği köşededir.

Şah Tekkesi ve Muhammed Bedrettin Türbesi

Hırkai Şerif Mahallesi, Keçeciler Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Üçbaş Nurettin Hamza Medresesi

Karagümrük’ün, Osmanlı döneminde Zincirlikuyu olarak anılan kesiminde, Saray Ağa Caddesi üzerinde, aynı adı taşıyan mescidin yanında yer almaktadır.

Arasta Hamamı

Sultanahmet cami civarında 715 ada 24 parselde, kendi adıyla anılan sokaktadır.

Benlizade Medresesi

Medrese yapısı tek katlı ve kagir olup ön ve yan cephelerinde kemerli pencereleri bulunmaktadır.

Cağaloğlu Lisesi Müştemilat Yapısı

1850 yılında Bezmiâlem Valide Sultan tarafından kurulmustur. Eski adı Valide Mektebi olan kurum Türkiye’nin ilk sivil lisesidir.

Karadeniz Medresesi

Fatih Sultan Mehmet’in 1463–1470 yıllarında yaptırmış olduğu külliyesinin bir bölümünü oluşturan medreseleri İstanbul’un fethinin hemen arkasından Ayasofya’daki medresesinden sonra yaptırmıştır.

Hacı Evhaddin Hamamı

Hacı Evhaddin Külliyesi içinde yer alan Hamam yapısı, Koca Sinan’ın eserleri arasında yer alamdığı için bugüne kadar yeterince üzerinde durulmamış olan hamamın aslında ahşap olan soyunmalık bölümü yakın tarihte betonarme olarak yenilenmiştir.

Hacı Ferhat Sıbyan Mektebi

Cibali Mahallesi, 2191 ada, 9 parselde yer alan Hacı Ferhat (Haydar Paşa) Mektebi sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerde kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilmiştir.

Hasodabaşı Hasan Ağa Medresesi

Hasodabaşı Hasan Ağa tarafından yaptırılan medrese Horhor’da Çıngıraklı Bostan Sokaktadır.

Metruk Durumdaki Sivil Mimarlık Örneklerindeki Çalışmalar

Muhtelif Mahallelerde yer alan metruk durumdaki sivil mimarlık örneği yapıların yok olarak önlenmesi amacıyla rölöve projeleri hazırlatılmaktadır.

Piri Mehmed Paşa Mescidi

Zeyrek Sarnıcı’nın üst kotunda, Pervitich Haritası’nda mescid ve medrese olarak gösterilmiş olan eserlerin ortaya çıkarılmaları için, Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü denetiminde kazı yapılmış ve böylece Piri Mehmet Paşa Mescidi’nin temel izlerine ulaşılmıştır.

İbrahim Paşa Medresesi (Esekapı Medresesi)

Aslında İsakapı olan adının halk dilinde Esekapı’ya dönüştürüldüğü kabul edilir.

Elhaç Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi

Davutpaşa’da Bekar Bey Tekkesi civarında Cerrahpaşa Hastanesi’nin yanındadır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

Kasım Ağa Sıbyan Mektebi

Kasım Ağa Sıbyan Mektebi Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Kaba Halil Medresesi

Banisi İstanbul Kadısı Elhac Halil Efendi’dir. Atikali Mahallesinde Hasan Fehmi Paşa Caddesi ile Saray Ağası Caddesi’nin birleştiği köşededir.

Subhi Paşa Konağı

Suphi Paşa Konağı, 19. Yüzyıl Osmanlı devlet adamı Abdüllatif Suphi Paşa tarafından yaptırılmış üç katlı tarihi konaktır.

Tarsus Mescidi

Silivrikapı Caddesinde sur kapısı yakınındadır. Banisi Fatih devri alimlerinde Ali Fakih’tir.

Hasan Fehmi Paşa Türbesi ve Haziresi

Şehzadebaşı’nda Kemal Paşa Camii’nin yanındadır. Zeyneb Feride hanım tarafından, 20. yüzyılın ilk yıllarında inşa ettirilmiştir.

Bayrampaşa Medresesi ve Giriş Yapısı

Sadrazam Bayram Paşa tarafından Haseki Külliyesi yakınında inşa ettirilen medrese, sıbyan mektebi, sebil, çeşme, türbe ve tekkeden müteşekkil külliyenin medresesi Haseki Caddesi ile Haseki Kadın Sokak’larının köşesindedir.

Ebubekir Paşa Sıbyan Mektebi

Sebilküttap şeklinde düzenlenmiş bir sıbyan mektebi-sebil ikilisnden, üç adet çeşmeden ve hazireden oluşan, küçük kapsamlı bir külliye niteliğindeki bu yapı grubu 1136-1137/1723-1724 arasında Divan-ı Hümayun Başçavuşu Ebubekir ağa tarafından inşa ettirilmiştir.

Şehzade Mehmed Medresesi

Şehzade Külliyesi Tarihi Yarımada içerisinde, Şehzadebaşı’ndadır. Bulunduğu semte adını veren külliye, Mimar Sinan’ın inşa ettiği ilk selatin (sultanlar) külliyesidir.

Vani Dergahı

2598 ada, 58-59 parsellerde, Hekimoğlu Ali Pasa Cizyedarı Vani Şeyh Esseyyit Ahmet Efendi vefatı 1216/1801 tarafından tesis olunmuş kadiri tekkesidir.

Haydarpaşa Medresesi

1. Süleyman (Kanuni) dönemi 0520-1566) vezirlerinden Haydar Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Ebu Said-İl Hudri Türbesi

Ashab-ı kiram’ın muhaddislerindendir. Peygamber efendimizden 1100 hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Yusufpaşa Sıbyan Mektebi

Yusufpaşa Sıbyan Mektebi hicri 1126 yılında Yusuf Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Muid Ahmed Efendi Medresesi

Sultan İbrahim dönemi (1640-1648) şeyhülislamlarından Muid Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Hüseyiniye Medresesi

Hüseyiniye Medresesi, Muid Ahmed Efendi Medresesi yakınında yer almaktadır.

Bayrampaşa Medresesi'ne Ait Derviş Hücreleri

Cerrahpaşa Mahallesi, Haseki Kadın Sokak, 1132 Ada 53 Parsel üzerinde yer almaktadır.

Avcıbey Mescidi

Fatih Sultan Mehmed’in Avcıbaşısı Mehmet Bey tarafından 16. asrın ilk yarısında yaptırılmıştır.

Fatma Sultan Sıbyan Mektebi

Atikali mahallesi, 1523 ada, 23 parselde bulunan yapı Yavuz Sultan Selim’in kızı Fatma Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Tuti Abdüllatif Medresesi

Zeyrek Mahallesi, 2442 ada 11 parselde olduğu bilinen yapının banisi Tuti Abdüllatif Efendi’dir.

Kocamustafapaşa Mahallesi, 1279 Ada, 2 Parseldeki SMÖ Yapı

Kocamustafapaşa (Eski: Abdi Çelebi) Mahallesi, Bestekar Hakkı Sokak üzerinde yer alan yapı ihya edilerek hayata kazandırılmıştır.

Şeyh Ahmet Buhari Tekkesi (1 ve 2 Nolu Ahşap Yapılar) ile Tevhidhane Binası

Cibali Mahallesi, 1020 ada 1 parsel üzerinde yer almaktadır.

Beşikçizade Tekkesi

Haseki Sultan Mahallesi, 1816 ada 42 parsel üzerinde yer almaktadır.

Hadım Hasan Paşa Medresesi

Alemdar Mahallesi, 35 ada 9-10 parseller üzerinde yer almaktadır.

Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi

Alemdar Mahallesi, 40 ada 6 parsel üzerinde yer almaktadır.

Balat Kültür Evi

Balat Mahallesi, Vodina Caddesi, 2309 ada 17 ve 18 parseller üzerindeki tarihi eser yapı önce projelendirilip sonrasında restore edilerek hayata kazandırılmıştır.

Aksaray Mahallesi, 1112 Ada - 27 Parseldeki Yapı

Aksaray (Eski:Kürkçübaşı) Mahallesi, Sulubostan Sokak üzerinde, ne yazık ki günümüze kadar ulaşamayan eski eser yapı aslına uygun olarak ihya edildi.

Zeyrek Mahallesi, 2426 Ada 9 Parseldeki SMÖ Yapı

2426 ada 9 parseldeki SMÖ yapı önce projelendirilip, sonrasında restore edilerek hayata kazandırıldı.

Rüstempaşa Medresesi

Sururi Mahallesi, 3000 ada 19 parsel üzerinde yer almaktadır.

Yedikule Mahallesi, 1257 Ada 3 Parseldeki Yapı

Yedikule (Eski:İmrahor İlyas Bey) Mahallesi, Yedikule İstasyonu Caddesi üzerinde, ne yazık ki günümüze kadar ulaşamayan eski eser yapı aslına uygun olarak ihya edildi.

Zeyrek Mahallesi, 2419 ada 36 Parseldeki SMÖ Yapı

2419 ada 36 parseldeki SMÖ yapı önce projelendirilip sonrasında restore edilerek hayata kazandırıldı.

Zeyrek Mahallesi, 2419 ada 37 Parseldeki SMÖ Yapı

2419 ada 37 parseldeki SMÖ yapı önce projelendirilip sonrasında restore edilerek hayata kazandırıldı.

Zeyrek Mahallesi, 2425 ada 2 Parseldeki SMÖ Yapı

2425 ada 2 parseldeki SMÖ yapı önce projelendirilip sonrasında restore edilerek hayata kazandırıldı.

Zeyrek Sarnıcı (Fil Damı - Pantokrator)

İstanbul da benzeri olmayan üç cephesi toprak üstünde ve iç kısmında su toplama galerileri bulunan tek sarnıç örneğidir.

Hırka-i Şerif Mahallesi, 1529 Ada 2 Parseldeki SMÖ Yapı

Hırka-i Şerif (Eski: Muhtesip İskender) Mahallesi, Akseki Cami Sokak üzerinde yer alan yapı ihya edilerek hayata kazandırıldı.

Mehmet Şemsettin Efendi Tekkesi Rekonstrüksiyonu

Günümüze tekkenin sadece arsası ve tekkesi gelebilmiştir. Tamamen yok olmuş yapının; temel kazı çalışmaları yapılarak yapı kontürleri açığa çıkarılmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın